לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map שומרון אורנית אלפי מנשה אלקנה אריאל בית אל בית אריה גבעת זאב מודיעין עילית מעלה אפרים עמנואל קדומים קרני שומרון בקעת הירדן מטה בנימין שומרון אין קישור

תכנון סביבתי

תכנון סביבתי הינו תחום הכולל את כלל נושאי איכות הסביבה השונים. התכנון מכיל ראיה כוללנית ורב תחומית הבא לידי ביטוי במערכת תכנון שימושי הקרקע בוועדות התכנון והבניה ברמות השונות.

התכנון הסביבתי עוסק בהטמעת תפיסות סביבתיות במדיניות הממשלה וברשויות המקומיות.

מעורבות האיגודים בתכנון מיועדת למנוע מפגעים סביבתיים כבר בשלב התכנון ולהטמיע בתוכניות התשתית והבניה את ערכי הקיימות. תכנון נכון נותן פתרונות למפגעים צפויים או מונע את היווצרותם מראש, ובכך מונע את המטרדים ואת הטיפול היקר במניעת המפגעים לאחר ביצוע התוכנית.

האיגודים מעורבים בתכנון ברמה הארצית, המחוזית והמקומית:
ברמה הארצית: מול אגף התכנון ואגפים נוספים של המשרד להגנת הסביבה, בקביעת מדיניות ובניסוח הנחיות עבור פרויקטים חדשים ו/או לא מוכרים. 
ברמה המחוזית: מול מחוז ירושלים של המשרד להגנת הסביבה, ומול קצין המטה (קמ"ט) לאיכות הסביבה במנהל האזרחי באיו"ש.
ברמה המקומית: מול מחלקות ההנדסה של העיר/המועצה. מתן הערות לגבי תוכניות מקומיות, היתרי בנייה ומתן הנחיות למתכננים בנושאים סביבתיים.
רכז התכנון ו/או מנהל האיגוד יושבים כמשקיפים קבועים במועצת התכנון העליונה (מת"ע) וועדותיה. ועדות המשנה הם: ועדת משנה לאיכות הסביבה, ועדת משנה לכריה וחציבה, וועדת משנה לדרכים, וועדת המשנה להתיישבות.
נציג האיגוד מייצג את האינטרסים הסביבתיים בכל תחום יהודה ושומרון ובוחן את התוכניות המוצגות והתקנונים שלהן. נציג האיגוד אינו חבר בוועדה, לכן אין לו זכות הצבעה, אך באפשרותו להביע דעה ולתת לוועדה המלצות מקצועיות. כמו כן, הנציג רשאי לדרוש תסקיר השפעה על הסביבה אשר יוגש על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה וקמ"ט איכות הסביבה של המנהל האזרחי. 

מניעת מפגעים סביבתיים בשלב התכנון-
האיגודים נותנים הנחיות להכנת תסקירי השפעה על הסביבה עבור תוכניות שהוגשו לועדות התכנון המקומיות ומסייעים לקמ"ט איכות הסביבה לגבש הנחיות לגבי תוכניות שהוגשו למועצת התכנון העליונה.

מתכנן האיגוד בודק את התסקירים ונותן את הערותיו לגבי מסקנות התסקיר. התסקיר הופך לחלק מהתוכנית והמלצותיו נכנסות לתקנון התוכנית. בנוסף, האיגודים נותנים הנחיות סביבתיות לתוכניות אב, תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות. נבדקים היבטים סביבתיים בבקשות להיתר בנייה של תוכניות מיוחדות כגון: בתי-חולים, מפעלים, מבני ציבור ומוסדות חינוך. ההנחיות נכנסות כתנאים להיתר הבנייה ורישיון העסק. האיגודים מאשרים את התוכניות והאמצעים למניעת שפיעה של גז רדון בבתי מגורים ובמבנים ציבוריים. אישור זה מהווה תנאי לקבלת היתר בנייה והיתר איכלוס (טופס 4). פרוט על מגוון ההנחיות ניתן לראות תחת הכותרת הנחיות ותסקרים