תעשיה, רישוי עסקים וחומרים מסוכנים

תעשייה יכולה להביא לפגיעה באיכות הסביבה. האיגוד פועל למניעת והפחתת ההשלכות הסביבתיות מהמפעלים ברשויות האיגוד בתחומים הבאים: שפכים תעשייתיים, זיהום אוויר, פסולת תעשייתית, רעש בלתי סביר ואירועי חומרים מסוכנים (חומ"ס).

הטיפול נעשה הן ברמת רישוי העסקים של המפעלים והעסקים באזור והן בביקרות המתבצעות במהלך הפעיליות השוטפות של האיגוד.