מחירון שרותי האיגוד

הערה: המזמין רשאי לבצע את הבדיקות / חוות הדעת / העבודה ע"י נותן שירות מקצועי אחר באישורנו (ע"פ החלטת מועצת האיגוד, ז' בטבת תשע"ב, 2.1.12)

הנושא

הפעולה

המחיר

היתרי בניה

היתר בניה (כולל פרט ראדון)

₪ 450.00

מרכז מסחרי מעל 10 חנויות

₪ 2,000.00

מרכז מסחרי עד 10 חנויות

₪ 500.00

מפעל פשוט (סיווג C) חדש

₪ 1,500.00

מפעל מורכב (סיווג A או B) חדש

₪ 3,500.00

בית גידול בע"ח

₪ 800.00

היתר בניה לצימר

₪ 200.00

מוסך

₪ 800.00

תחנת תדלוק

₪ 1,000.00

תחנת תדלוק פנימית

₪ 600.00

תוספת למפעל מסוג AB

₪ 2,500.00

תוספת למפעל מסוג C

₪ 800.00

שימוש חורג ולגיטימציה

₪ 600.00

קניון

₪ 2,000.00

אכסניה, מלונית

₪ 800.00

מלון

₪ 1,000.00

חממה + עד 1000 מ'

₪ 500.00

חממה מעל 1000 מ'

₪ 800.00

בריכות שחיה

₪ 300.00

דיגום שפכים

דיגום אקראי

₪  350.00

דיגום מורכב

₪ 450.00

פרויקט ניטור

ע"פ היקף העבודה

דיגום בוצה, קרקע ופסולת

₪ 500.00

אסבסט

מתן חוו"ד או הנחיות בשטח לתושבים/ישובים

₪ 300.00

מדידת קרינה אלקטרומגנטית

פיקוח פרויקט מדידת קרינה

ע"פ היקף העבודה

מדידת אנטנות סלולריות

₪ 750.00

מדידה נוספת באותו הישוב

₪ 200.00

מדידת קרינה מרשת חשמל (מפעל, עסק)

₪ 750.00

כל מדידה נוספת באותו הישוב

₪ 200.00

שעת עבודה מהנדס

 

ע"פ מחירון החשב הכללי

שעת הרצאה

 

₪   180.00

פיקוח סביבתי מיוחד של מפעל לחודש

 

₪ 3,000.00

חוות דעת ובדיקת תוכניות

חוו"ד דעת לרישוי עסקים

₪ 350.00

חוו"ד לאישור קליטת מפעל באזור תעשיה

₪ 1,000.00

חוו"ד לתשתיות ציבוריות (קוים, מתקני מים וכו')

₪  400.00

חוו"ד למטשי"ם

₪ 800.00

חוו"ד למתקן הנדסי / סביבתי

₪ 800.00

חוו"ד למתקן פוטו-וולתאי קטן

₪ 300.00

חוו"ד למתקן פוטו-וולתאי בינוני

₪ 600.00

חוו"ד למתקן פוטו-וולתאי גדול

₪ 1,000.00

פיקוח סביבתי על תשתיות

 (פסולת בנין, עודפי עפר, דרכים וכו)

פיקוח ואישורים

₪ 3000